עיריית נתניה היכל התרבות נתניה

תקנון לקבלת מלגה 2016

טופס מכרזים/מלגות

הועדה לעידוד אמנים נתניה - תקנון לקבלת מלגה

עיריית נתניה

היכל התרבות העירוני נתניה

הועדה לעידוד אומנים בראשית דרכם לשנת 2015

 

 

 

טפסים להגשת מועמדות 


מלגות נתניהתקנון לקבלת מלגה

המלגה נועדה לתמוך ולעודד אמנים/יוצרים תושבי נניה אשר נמצאים בתחילת דרכם
וטרם פרצו לתודעה הציבורית. עיריית נתניה תעניק מלגות ליוצרים/אמנים בעלי פוטנציאל גבוה על מנת לקדם את האיכות, המצוינות והעשייה ביצירה על גווניה השונים. בשנת 2010 הועדה תדון בבקשות למלגות בתחומי המוסיקה הכלית/קולית וקלאסית בלבד, תיאטרון, אמנות פלסטית, מחול, קולנוע וספרות/שירה.
המלגות יוענקו בהתאם לתקציב שיאושר כדין במועצת עיריית נתניה ובהתאם לכל דין וליכולתה הכספית של העירייה.

תנאי זכאות לקבלת המענק

1. זכאי לקבל את המלגה יוצר תושב נתניה (מעל 5 שנים) בגילאים הם 15 – 30.
2. יוצר אשר קיבל בעבר מלגה באחד מהתחומים מהוועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם (להלן : הועדה לעידוד אמנים) לא יהיה זכאי לקבל מלגה נוספת, אלא אם חלפו חמש שנים ממועד קבלת המלגה הקודמת.
3. גובה המלגה ליוצר על פי שיקול דעתה של הועדה לעידוד אמנים ועל פי קריטריונים שיקבעו על ידה.
4. מועמדות למלגה תוגש ע"י המועמד או ע"י צד שלישי המבקש להמליץ עליו לקבלת המלגה ותכלול את כל הטפסים הנדרשים.
5. כל הצעת מועמדות תוגש ב-4 עותקים.
6. ניתן להגיש בקשה למלגה של יוצר עבור יצירות מקור בלבד.

הועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם

1. הוועדה לעידוד אמנים תמנה חמישה חברים אשר ימונו ע"י ראש עיריית נתניה. ראש העירייה יהיה רשאי לשנות ו/או להחליף החברים בהתאם לשיקול דעתו.
2. יו"ר הועדה יבחר ע"י ראש העירייה.
3. הוועדה לעידוד אמנים תמנה לפי שיקול דעתה אנשי מקצוע בולטים בכל תחום רלוונטי אשר יביעו את דעתם והמלצתם בנושאים שונים בהתאם לפניית הוועדה.
4. הוועדה לעידוד אמנים תהיה רשאית לשנות בכל עת את אנשי המקצוע המייעצים לה בכל תחום.
5. מניין לקיום ישיבת הוועדה לעידוד אמנים יהיה בן שלושה חברים.
6. חברי הוועדה לעידוד אמנים יימנו את וועדת השיפוט של כל מלגה ויאשרו את רשימת המועמדים למלגה.
7. המלצות ועדת השיפוט יובאו לאישור חברי הוועדה לעידוד אמנים אשר יהיו רשאים לבקש מועדת השיפוט הבהרות.
8. התפטר חבר הועדה לעידוד אמנים , נפטר או נבצר ממנו למלא את תפקידו באופן קבוע – תמנה ראש העירייה חבר אחר תחתיו.
9. חברי הועדה לעידוד אמנים לא יהיו זכאים לקבל את המלגה במשך כל תקופת כהונתם, ובשנה שלאחר תום כהונתם.
10. הועדה לעידוד אמנים תקבע את הנוהל להגשת הבקשה למלגה ותאשר את הטפסים הנדרשים.

 


ועדת השיפוט של המלגה

1. חברי הוועדה לעידוד אמנים יבחרו מדי שנה עד שלושה אנשי מקצוע בכל תחום שיכהנו בועדת השיפוט.
שמות השופטים לא יפורסמו ברבים טרם שבחרו את היוצרים הזוכים.
2. ועדת השיפוט תהייה מורכבת מאנשי מקצוע בכל תחום רלוונטי ומחברי הועדה לעידוד אמנים.
3. יו"ר הוועדה לעידוד אמנים רשאי להשתתף בישיבות ועדות השיפוט לשם הצגת מטרות המלגה ונהלים בלבד.
4. חבר ועדת השיפוט לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו להענקת המלגה. התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו, יתפטר חבר הועדה או יביא את העניין בפני חברי הוועדה לעידוד אמנים, אשר יכריעו בדבר המשך כהונתו בוועדה.
5. חברי ועדת השיפוט חייבים לשמור בסודיות, הן את עובדת מינויים כחברי הועדה והן את מהלך עבודתם, עד לאחר פרסום שמות הזוכים על ידי עיריית נתניה או מי מטעמה.
6. חברי ועדת השיפוט לא יהיו זכאים לקבל את המלגה במשך כל תקופת כהונתם ובשנה שלאחר תום כהונתם.
7. התפטר שופט, נפטר או נבצר ממנו למלא את תפקידו באופן קבוע – תבחר הוועדה לעידוד אמנים שופט אחר תחתיו.
8. לקראת ישיבת ועדת השיפוט, יערוך כל שופט את נימוקיו לרשימת המומלצים למלגה מטעמו, ויעביר את הנימוקים כתובים לרכזת הועדה לפני ישיבת ועדת השיפוט. ההחלטה בדבר מקבל המלגה תקבע ע"י לפחות שניים מתוך שלושה חברי שיפוט בכל תחום דעת.
9. "פרוטוקול ההמלצות" יועבר לאישור חברי הוועדה לעידוד אמנים.


תנאים וסייגים למינויים ולכהונה

1. לא ימונה לחברי הוועדה לעידוד אמנים או לועדת השיפוט אדם שהורשע בעבירה, אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, ועל סמך חוות דעת משפטית, אין הוא ראוי לכהן כחבר כאמור.
2. מונה חבר כאמור, ונוצר סייג לכהונתו לפי סעיף 1 לאחר מינויו, יודיע על הדבר בהקדם האפשרי ליו"ר הוועדה וימנע מלהשתתף בישיבות חברי הוועדה לעידוד אמנים בראשית דרכם או ועדת השיפוט לפי הנסיבות.


נוהל הגשת מועמדות והענקת המלגה

1. עיריית נתניה ו/או עמותת היכל התרבות העירוני מטעמה תפרסם מודעה בעיתונות המקומית ובאינטרנט העירוני באמצעותם תודיע לציבור על האפשרות להגיש מועמדות למלגה ועל מועד ההגשה.
2. המבקש להגיש מועמדות יפנה ע"פ ההנחיות במודעה לקבלת הטפסים הנדרשים לשם הגשת הבקשה.
3. האומן /יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בתחום יצירה אחד.
4. רשימת המועמדים למלגה בכל תחום תועבר לועדת השיפוט בצירוף המסמכים הרלוונטיים לכל מועמד, לאחר שאושרה על ידי חברי הוועדה לעידוד אמנים.
5. כל מלגה נועדה לזוכה אחד. המלגה לא תפוצל אלא אם תחליט ועדת השיפוט פה אחד, מנימוקים מיוחדים שיירשמו ולאחר התייעצות עם חברי הוועדה לעידוד אמנים וקבלת אישורם, לפצל את המלגה.
6. בתחומים אומנותיים המצריכים זאת רשאים מספר יוצרים/אומנים המהווים יחידה יוצרת אחת, להגיש מועמדות למלגה אחת בשם היחידה. היחידה תהיה זכאית למגלה אחת בלבד.
7. המלגה תוענק ע"י ראש העירייה בטקס פומבי שיתקיים על פי לוח זמנים שיקבע על ידי חברי הוועדה לעידוד אמנים בתאום לשכת ראש העיר- עמותת היכל התרבות העירוני.
8. המלגה לזוכים תועבר ישירות ליוצר או לגוף או למוסד בתחום הרלוונטי שיאושר על ידי הועדה לעידוד אמנים בהתאם לנוהלי התשלום של עיריית נתניה ובכפוף לכל האישורים הנדרשים ע"פ חוק.

 

 טפסים להגשת מועמדות

היכל התרבות נתניה
פלנתניה
מוזיאון העיר נתניה
פורום צילום
מרכז כלי הקשה - טרמולו
קטלוג עונתי
מיזם 'דוקו מיוסיק'
כרטיסים ומנויים
מלגות-הועדה לעידוד אומנים
תקנון לקבלת מלגה 2016
טופס מכרזים/מלגות
גופים אמנותיים
צור קשר
אודות היכל התרבות
הרשמה לניוזלטר
מן התקשורת
מכרזים
מיזם לפרסום יוזמות תרבות ופנאי עם היכל התרבות 49995
דרושים
מיזם הנגשת תיאטראות ללקויי ראייה
אירועים ופסטיבלים
אומנות פלסטית
הצגות ומופעים
תזמורת נתניה הקאמרית
חינוך לתרבות
הקונסרבטוריון העירוני נתניה
YoutubeFacebook
בניית אתרים
ראשי  I  תקנון  I  צור קשר  I  רכישת מנוי  I  עיריית נתניה כל הזכויות שמורות © 2010
להיכל התרבות נתניה