קול קורא למתן חסויות

עמותת היכל התרבות העירוני נתניה

קול קורא למתן חסויות

עמותת היכל התרבות העירוני נתניה (להלן "העמותה") מזמינה בקול קורא הצעות למתן חסויות לאירועים עבור אירועים בתחומים שונים שיתקיימו ברחבי העיר על ידי ובשיתוף העמותה ובתמורה יפורסם נותן החסות בפרסומי האירוע.

גוף הרוצה להציע מתן חסות לאירועים יפנה בכתב בבקשה לעמותה בצירוף מכתב נלווה המתאר את הצעת החסות.

בכפוף לבחירה ואישור של החסות המתאימה לפי שיקול דעת העמותה, ייחתם הסכם בו יפורטו התחייבויות נותן החסות והתחייבויות העמותה.

על גוף המגיש את הצעתו במסגרת קול קורא זה, לענות על התנאים הבאים:

1.      תאגיד בישראל, המתנהל על פי דין, הרשום ברשם החברות / רשם השותפויות / רשם האגודות השיתופיות.

 

2.      היעדר הרשעה ו/או חקירה של הספק ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים, בעברה שיש עמה קלון או בעברה שנושאה פיסקאלי, כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכדו`, זולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א – 1981.

 

3.      גוף שכל פעילותו היא בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

 

4.      על הפונה לעמוד בתנאי הסף הקבועים לעיל ועליו לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

א.      אישור עדכני מאת רו"ח או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה וניהול חשבונות ותשלום חובות מס (התשל"ו 1976) ורישומו של המציע כעוסק מורשה לצרכי מע"מ.

ב.      מסמכי התאגדות ואישור עו"ד על מורשי החתימה של החברה.

ג.       רישיון עסק אם נדרש על פי חוק.

 

5.      מובהר בזאת, כי פנייה זו ממוענת לכלל הגופים העסקיים אשר עומדים בתנאים ובדרישות הנ"ל.

 

במידה והעמותה תחליט על השתתפות החברה במתן החסויות ייחתם הסכם התקשרות בין העמותה ובין החברה. בהקשר זה מובהר כי כל הפרסומים ותוכנם אודות האירועים נשוא החסויות הוא בשיקול דעתה המוחלט של העמותה ולחברה איתה ייחתם הסכם ביחס לאירוע לא תהיה כל טענה בעניין.

 

העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים לרבות השלמת מסמכים.

 

את ההצעות בצירוף המסמכים המפורטים לעיל ניתן לשלוח במייל ל: ronit@netanya-culture.co.il או להגיש ידנית – לידי רונית סוסנקו במשרדי היכל התרבות ברחוב רזיאל 4, עד תאריך 10.7.18 בשעה 15:00, במעטפה נושאת ציון "קול קורא גיוס נותני חסויות" – מובהר בזאת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.

עוד מובהר כי העמותה אינה מתחייבת להתקשר עם פונה כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצב כלשהו של העמותה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו.

כמו כן העמותה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם לפונה בעקבות פנייה זו.

 

העמותה מתחייבת לשמור על סודיות ביחס למידע שיצוין כמידע חסוי.

 

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לרונית סוסנקו 09-8308801.