Benjamin Yosupov: Melancholy + Sound Fanfare - Netanya Wind-Orchestra