תוכנית עבודה להעסקת אנשים עם מוגבלויות

נובמבר 2020

הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

·        מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה. 

·        התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה.

·        לאחר פרסום התכנית השנתית באתר האינטרנט יש לשלוח קישור אליה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים, לדוא"ל:

Taasukanet@justice.gov.il.

כמו כן, יש לצרף למייל תיעוד של המשרות הייעודיות שפרסמתם בשנה החולפת.

·        על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2021). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2020).

·        התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.    

·        על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:

o       העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית

o       ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות

o       פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

o       תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)

·        לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס` 9ג לחוק (ראו נספח).

·        מרכזי "תעסוקה שווה" של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד` להלן.

·        להרחבה, ניתן לעיין בחוברת המידעהעסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הציבורי וכן באתר הנציבות.

 


 

 

פורמט מוצע לתכנית שנתית לשנת 2021

א.    פרטים מנהליים

(1)   שם הארגון: עמותת היכל התרבות העירוני נתניה

(2)   מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם לשנת 2019 (כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית / נמוכה / אי-עמידה  

(3)   מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 76

(4)   מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים): 4

(5)   פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:    

שם מלא: עופרה טרגובניק                                         תפקיד: מנהלת משאבי אנוש

כתובת מייל: ofra@netanya-culture.co.il               טלפון: 052-8341083

ב.    סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2020

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

 

(1)   ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

בשנת 2020 כידוע, כמעט ולא עבדנו והמשכנו את תהליך הצמצומים והפיטורין שהחלו ב 2019. לא נקלטו עובדים חדשים ואין לנו תוכניות לקלוט עובדים נוספים וזאת לאור מצבה הכספי של העמותה. עד היום פוטרו 20 עובדים. בנוסף, 24 עובדי "הפלנתניה" עוברים להיות תחת מסגרת אחרת ולא תחת עמותת היכל התרבות העירוני נתניה. 

שימו לב! - במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.

יעד

ביצוע

 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת): 0

 

מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 0

כמה מתוכן משרות ייעודיות?   0

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 0

 

(2)   משרות שאוישו בהעדפה מתקנת     
(העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית , שהם בעלי
כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: 0, במידה ויהיה צורך בגיוס עובדים, נעבוד יחד עם תעסוקה שווה להקצאת משרה בהעדפה.

קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:   0

 

(3)   האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)? כן/לא

שימו לב! – ייתכן ותדרשו להציג זאת , ולכן חשוב לבצע תיעוד מסודר.

 

 

 

(4)   פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

 

 

 

לא נעשו פניות כי לא קלטנו עובדים

 

 

 

 

 

 

(5)   התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד:

(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב)

ישנו עובד עם מוגבלות שעובד אצלנו כשליח, הותאמו לגביו שעות עבודה נוחות יותר . עובד נוסף עובד אחה"צ כשומר בקונסרבטוריון.

 

(6)   פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:

(הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב)

לא נעשו פעילויות לעובדים השנה באופן כללי, כי היינו מושבתים לאורך כל השנה.

 

(7)   פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

(בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל)

מכיוון שבשנת 2019, התחלנו בתהליך של צמצומים ופיטורי עובדים ונכנסנו לשנת 2020 למגפת הקורונה ובעצם עד סוף מרץ 2021 לא חזרנו לעבוד. הצפי לחזרה הוא בתחילת אפריל, עדיין אנחנו בחל"ת ואף עובדים שנמצאים עדיין בהסדר החדש – שנקבע בין הרשויות המקומיות לבין ההסתדרות (70% שכר).

 

תכנית שנתית מפורטת לשנת 2021

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד משרות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2021: 0, לא מתוכנן כלל גיוס עובדים.

מספר המשרות הייעודיות המתוכננות:        0

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %0

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

אין לנו כרגע תכניות לקלוט עובדים חדשים באופן כללי ומוחלט. עדיין קיימים עובדים בחל"ת שלא נקראו עוד חזרה לעבודה. כעקרון אנחנו עם 46 מורים של הקונסרבטוריון והשאר עובדי מנהלה. סה"כ 76 עובדים.

לאור מצבנו הכלכלי, עדיין איננו יודעים אם העמותה תמשיך להתקיים.

   

(2) מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות וועדות מכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב).

במידה והמצב השתנה ונפרסם מכרזים תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלויות במידה ויגיעו עובדים נעזר ב"תעסוקה שווה" על מנת להדריך את וועדת המכרזים.

 

 (3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – יש להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות, ניתן להסתייע במרכזי  "תעסוקה שווה"

 

 

 

פנינו ל "תעסוקה שווה"

 

 

 

 

 

 

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

(בין היתר – קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)

במידה ותהיה דרישה למכרזים חדשים נשתף ונבקש הדרכה מ"תעסוקה שווה" לבניית תוכנית עבודה חדשה. כמו כן, נציב משרות ייעודיות שהיו לעובדים עם מוגבלויות, נפרסם בכל הגופים הרלוונטיים לעבודה עם מוגבלויות ובפורטל "עבודה נגישה" ונתעדף קידום של עובדים עם מוגבלויות.  

 

ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך: 15.3.21

 

חתימת מנכ"ל/ראש הרשות: בני אפרים

 

ג.     גופי סיוע

מרכזי "תעסוקה שווה", משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים:   
הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.      
טלפון: 1700-50-76-76 |
https://taasukashava.org.il

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:          
מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.
טלפון:
*6763 | מייל: pniotnez@justice.gov.il  | אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

 

לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

 

מרכז השאלת ציוד להתאמות

טלפון: 03-9543314 I  אתר אינטרנט: www.hatamot.org

 

 

נספח – סעיף 9ג` לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית (תיקון מס` 15) תשע"ו-2016

9ג.     (א)  בלי לגרוע מהוראות לפי סעיף 9(ג)(2), לא עמד מעסיק ציבורי גדול עמידה מלאה ביעד הייצוג על פי הודעה כאמור בסעיף 9ד(ד) בשנה מסוימת, יפרסם באתר האינטרנט שלו, עד 31 באוקטובר באותה שנה, תכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית שאישרה הנהלת המעסיק הציבורי הגדול.

          (ב)  תכנית שנתית תוכן בהתחשב בלקחים שהופקו מתכניות שנתיות קודמות ובגורמים לאי-עמידה או לעמידה חלקית ביעד הייצוג בשנה הקודמת.

          (ג)   תכנית שנתית תכלול הוראות בעניינים כמפורט להלן לעניין משרות פנויות ולעניין משרות שיתפנו בשנה הקרובה:

(1)   העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, לתפקיד, למשרה או לקבוצת משרות או לדרגה או לקבוצת דרגות שיפורטו בתכנית השנתית, ולתקופה שתיקבע בה;

(2)   ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, תוך פירוט היקפן מכלל המשרות הפנויות או שצפוי שיתפנו ופירוט סוג המשרות שייועדו כאמור;

(3)   פנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שתפרסם הנציבות באתר האינטרנט שלה, לשם איתור מועמדים כאמור;

(4)   תיעוד של יישום התכנית השנתית, ובכלל זה של הנימוקים לעניין בחירת מועמדים למשרות פנויות.

          (ד)  שר הכלכלה והתעשייה רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין תכנית שנתית, תוכנה, צורתה               

ופרטיה.