שאלון אישי להגשת מועמדות

 

 

 

שאלון אישי

יש להדפיס ולשלוח באמצעות הפקס 09-8617555
או באמצעות המייל  ofra@netanya-culture.co.il
חלק א`

 לתשומת לב!

 

למילוי ע"י המועמד/ת

כתוב בכתב ברור וקריא סמן X במשבצת

 

מילוי הפרטים באופן מלא ומדויק ימנע שיבושים בתהליכי העבודה הקשורים בבחירה ויזרזם.

יש לצרף תעודות המעידות על השכלה.

 

- בהצלחה -

 

 

מכרז מס`

 

פומבי

 

פנימי

 

למשרה

 

מינהל

חלקיות

משרה

 

 

 

הדרגה

 

מינהל

 

 

1. פרטים אישיים                                                                            2. שרות בצה"ל                    

 

שם משפחה

 

 

שם פרטי

שם האב

 

          

            כן

 

            לא

 

מיום

 

עד יום

השם באותיות לטיניות

 

 

שם משפחה קודם

מס` ת"ז

 

 

דרגת שחרור

מס` אישי

תאריך לידה

 

         /          /

ארץ לידה

שנת עליה

אזרחות

 

זכר

 

נקבה

 

הסיבה לאי שרות

   

         הצהרה

 

         בריאות

 

         שרות לאומי

 

         אחרת (סיבה) ____________________________

כתובת מגורים

 

רח` / שכונה____________________   מס`_____

 

העיר __________________________________

 

טלפונים

             

                     

 

 

3. פרטי משפחה

 

מצב משפחתי

 

      רווק               נשוי              אלמן              גרוש       

שם בן הזוג

 

                עובד

 

כן                         לא

 

   ילדים

 עד גיל 21

 

שם

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

תאריך

לידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 4. קרובי משפחה נתמכים

 

 

הקרבה

 

השם המלא

 

תאריך לידה

 

הכתובת

אם

 

 

 

 

אב

 

 

 

 

אח/אחות

 

 

 

 

 

 5.      השכלה

 

 

פרטים

 

יסודית

 

תיכונית

 

מקצועית

 

גבוהה

 

מקצועית אחרת

 

שם בית הספר

 

 

 

 

 

 

מקום בית הספר

 

 

 

 

 

 

המגמה

 

 

 

 

 

 

מס` שנות לימוד

 

 

 

 

 

תאריך גמר

הלימודים

 

 

 

 

 

 

תואר/תעודה

 

 

 

 

 

 

6.      ידיעת שפות     סמן V ידיעה חלקית

                                      X ידיעה מלאה

 

השפה

 

 

קריאה

 

כתיבה

 

דיבור

 

7. רישיון מקצועי או רישום בפנקס מקצועי

     (רפואה, שרטוט, עריכת-דין, חשמלאות, נהיגה וכו`)

 

 

 

 

 

 

 

המקצוע/העיסוק

 

מס` רישיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. תעסוקה קודמת

 

 

פרטי תעסוקה

 

 

מיום עד יום

 

מיום עד יום

 

מיום עד יום

 

מיום עד יום

שם המעביד

כתובת

 

 

 

 

סוג העבודה

התפקיד

 

 

 

 

 

סיבת הפסקת העבודה

 

 

 

 

 

 

9. פרטים על עבודה קודמת ברשות או ברשות מקומית אחרת

 

 

תאריך תחילת שרות

 

מינהל

 

במשרה

 

המעמד

 

דרגה

 

 

 

     קבוע           זמני         ארעי            חוזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. פרטים על קבלת גמלה ו/או עבודה נוספת.

 

      שם מקום העבודה הנוספת / גמלה________________________________________

 

 

 

11. השתייכות ארגונית

 

השתייכות להסתדרות מקצועית (ציין איזה)

 

המקצוע העיקרי

הוותק במקצוע

חברות בקופת חולים (ציין איזה)

 

 

 

 

 

12. קרובי משפחה המועסקים ברשות המקומית או המכהנים כחברי מועצת העירייה או בעמותות            

       העירייה. חובה למלא סעיף זה. במידה ואין קרובי משפחה יש לרשום אין.

 

 

שם משפחה ושם פרטי

 

הקרבה

 

מינהל

 

תואר משרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. האנשים הבאים מכירים אותי הכרות קרובה והם יכולים למסור פרטים על תכונותיי האישיות  
       ועל התאמתי לעבודה.

 

 

השם

 

המקצוע

 

הכתובת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. פרטי התעודות והמסמכים המצורפים לבקשה.

 

 

תאור התעודה או המסמך

 

מקור

 

תצלום

 

העתק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הם מלאים ונכונים לפי מיטב ידיעתי וזכרוני

ומתחייב להודיע מייד על כל שינויי שיחול בהם במשך עבודתי.

 

 

תאריך__________________                                                              חתימה____________________

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

תוצאות בדיקות רפואיות (יומצאו רק ע"י המועמד הנבחר לפני תחילת העבודה)